Aktuellt

Protokoll Årsmöte April 2024 Rönnängs Båtförening

Skrivet av Michael Thisted

19 april, 2024

ÅRSMÖTE RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING, Dagordning & Mötesprotokoll

2024-04-13, klockan 11:00. Klubbstugan, Stansvik
1. Årsmötets öppnande gjordes av Lars-Göran Jansson.
2. Val av ordförande för mötet. Lars-Göran Jansson.
3. Val av sekreterare för mötet. Rikard Sidorsson.
4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare. Stig Petersson & Axel Carlsson.
5. Fastställande av dagordning. Godkänd.
6. Mötets behöriga utlysande. Utlyst på fem tavlor i hamnområden Stansvik-
Ropekullen & hemsida. Godkänt av mötesdeltagarna.
7. Ansvarsfrihet för Styrelsen gällande föregående verksamhetsår.
Medlemmarna hade tillgång till Årsbokslut för 2023 och revisionsberättelse via
utskrivna dokument på mötet. Medlem drog kort redogörelse av bokslutet och
årets resultat blev 15 000kr. Föreningen har löst upp fond på 120 000kr samt
minskat lån med 500 000kr under 2023 och vi har nu 631 000kr i långfristiga
skulder. Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes av mötesdeltagarna.
8. Val av Styrelsemedlemmar: omval Lars-Göran Jansson (Vice Ordförande) 1år,
omval Kjell Hermansson (Styrelseledamot) 1år, omval Thomas Kristensson
(Styrelseledamot) 1år, nyval av Axel Carlsson (Styrelseledamot) 1år.
9. Val av vem som tecknar Båtförening mot banken (Ordföranden & Kassör).
Mötet beslutade att RBF Ordförande Sune Alexandersson och Kassör Anna
Lena Karlsson har fullmakt att kunna teckna föreningen var för sig gentemot
banken. Mötesdeltagarna gav dock styrelsen i uppdrag att se över om
beloppsgräns behöver införas och att när gränsen riskerar att passeras måste
det tas ett styrelsebeslut för godkännande.
10. Förslag om gåva till Sjöräddningen om 2000 kr. Bifölls av mötesdeltagarna.
11. Information angående ny parkering mellan A & B brygga. RBF medlem har
grävt ner L-stöden som inköptes förra året under gångna vintern samt grusat
upp. RBF har en överenskommelse med Rönnängs vägförening om att dela
kostnaderna på hälften. Det som återstår nu är asfaltering bland annat som
RVF får ta. Tanken är att det skall bli totalt åtta stycken parkeringar varav en
är handikapps plats. Enligt överenskommelsen skall RBF´s medlemmar kunna                                            nyttja platserna under maj-september. Tanken är också att anlägga ett
gångstråk mellan A & B bryggan vid vattenlinjen senare.
12. Avfallshanteringsplan information. Medlemmar uppmanas att uppdatera sig via
rbf.nu hemsidan gällande avfallshanteringsplanen. Det finns även kartor
uppsatta runt om i hamnområdena med information var man kan göra av sitt
avfall. Styrelsen är tacksam om medlemmarna i möjligaste mån kan fortsätta
att ta hand om sitt avfall själv som tidigare för att hålla kostnaderna nere men
om detta inte är möjligt så finns det nu också en återvinningsstation bredvid
stationen för miljöfarligt avfall. Nycklar dit finns på tappen & föreningsstugan
att låna. Om man behöver uppsöka toalett när man är i hamnen uppmanar
styrelsen att man använder föreningens toalett eller kommunens allmänna
toalett iland i första hand och inte Potta Potti eller fast installerad toalett
ombord på båten. Dessa används istället på resa eller annan hamn som inte
har toalettmöjligheter. RBF samarbetar med Rönnängs bryggas
samfällighetsförening om nyttjande av deras sugstation för tömning av fast
installerad toalett tank. I nuläget finns bara muntlig överenskommelse och vi
försöker få till ett skriftligt avtal.
Det har varit hamndykning för att städa botten nyligen och dykledarna
berömde RBF´s medlemmar då de inte hittade skräp på botten i RBF´s
hamnområde, däremot utanför fanns en del att ta hand om.

13. Påminnelse om att inte använda kemikalier på spolplattan. Under gångna året
har det fungerat bra och ingen Oxalsyra, framför allt, har förstört filtren.
Husbilar/husvagnar verkar tömma sina gråvattentankar på spolplattan
fortfarande och medlem kom med förslag på att sätta upp skylt på utrikiska
också som ett komplement till övriga skyltar för spolplattan. Styrelsen fick i
uppdrag av mötesdeltagarna att se på olika förbättringslösningar.
14. Medlemsinformation om Arbetsdag 19/10:e klockan 09:00. Höstmöte 19/10:e
klockan 11:00 föredrogs av mötesordföranden.
15. Motioner till årsmötet kunde skickas till kontakt@rbf.nu. Inga inkomna.
16. Övriga frågor: Medlem undrade över sommarparkering och mötesordförande
svarade att det kommer bli ungefär samma upplägg som förra året.
17. Mötet avslutades och föreningen bjöd på kaffe med dopp.

 

Fler artiklar

Underhåll – sjösättningsrampen

Väder och vind har med tiden spolat bort gruset längst ut på ”klacken” till sjösättningsrampen. Detta har inneburit en del problem för de som tagit upp båtarna. Nu är ”klacken” uppgrusad och rampen bli lättare att använda.

Rutiner för miljövänligt underhåll av båtar

Hej ! Tips och ideer för att underhålla sin båt på ett miljövänligt sätt finns på vår hemsida under menyn "Hamnar och Miljö" på vår hemsida.  Både för vår och höst... Läs och begrunda ! Mvh Styrelsen  

Viktigt meddelande angående användande av spolplattan!

OBS! Viktigt meddelande ang användande av spolplatta ! Vi har fått underkända prover på spolplattan som beror på att någon har använt kem eller båtrengöringsmedel som är absolut förbjudet då detta slår ut filtersystemet! Nu måste föreningen genomföra en sanering och...