Aktuellt

Rutiner för underhåll av båtar på ett miljövänligt sätt -Vår och Höst V2

Skrivet av Michael Thisted

6 mars, 2022

 

Tips för ett miljöanpassat båtliv – VÅREN

 

När du skall rengöra båten:

Skrapa bort kvarsittande havstulpaner med spackelspade.

Tvätta bort påväxt med ättika och vatten.

Välj båtvårdsprodukter med hänsyn till miljön.

För båtdäcket räcker det oftast med varmt vatten och såpa. Undvik diskmedel som innehåller fosfater och andra ämnen som skadar livet i vattnet.

För att rengöra och polera fribord-välj miljömärkta produkter. Använd inte mer än nödvändigt och undvik att spilla på marken genom att placera ut en presenning under skrovet. Använd rätt skyddsutrustning för dig själv! Undvik så kallade nano-produkter.

Om eller när du köper nytt:

Byt ut tampar och rep som börjat vittra. De kan avge mikroplast till naturen.

Var uppmärksam när du köper dynor och kapell. Dessa produkter kan vara impregnerade med flamskyddsmedel eller andra kemikalier som är skadliga för både din hälsa och miljön. Välj produkter som håller länge, det är oftast bäst både för plånboken och miljön. Om produkten är trasig, se om den går att laga istället för att köpa nytt.

Samla upp glykolen:

Om du använt etylenglykol för vinterkonservering, starta igång motorn på land och samla ihop all konserveringsvätska. Lämna in den uttjänta glykolen som farligt avfall till föreningens miljöstation eller till kommunens återvinningscentral. Etylenglykol är strakt giftig för både människa och miljön och bör undvikas. Använd den mer miljövänliga propylenglykolen istället i höst.

Om du skall använda bottenfärg:

Om du inte kan använda en alternativ metod, välj en bottenfärg som är godkänd i vårt havsområde (huvudsaklig förtöjningsplats). Tänk på att inte måla mer än vad som behövs, det räcker oftast med att bättringsmåla på begränsade ytor.

 

 

Tips för ett miljöanpassat båtliv – HÖSTEN

Innan & när du tar upp båten:

Töm toalett avfallet på närmaste tömningsstation. Föreningen har en egen liten station också bakom föreningens toalettbyggnad som funkar för ”potta potti versionen”.

Tvätta av båtskrovet på föreningens spolplatta. Använd inte Oxalsyra eller andra kemikalier vid tvättningen då reningsverket för spolplattan upphör att fungera. Tappa inte ur länsvatten, olja eller toalettavfall på spolplattan av samma orsak.

När du tagit upp båten:

Ta hand om miljöfarligt avfall, exempelvis gammal olja, olje-bränslefilter, förbrukad kylvätska och trasiga batterier. Samla upp oljehaltigt vatten som finns i kölsvinet. Lämna in allt avfall till kommunens återvinningsstation eller föreningens miljöstation, belägen i norra ändan av hamnplan. Nyckel kan du som är medlem hämta ut på Stansvikstappen.

Frostskydda din motor med miljövänligt frostskyddsmedel, exempelvis propylen glykol. Undvik etylenglykol som är starkt giftigt för både människa och miljön. Följ tillverkarens anvisningar.

Konservera toalett och avlopp med miljömärkt frostskyddsmedel där vätskan inte kan samlas upp igen i vår, exempelvis Kemetyl Antifrost Natur eller Vake Antifrost.

Om du skall rengöra båten, använd miljövänliga produkter. Oftast räcker varmt vatten med grön såpa.

Om du tänker sanera skrovet från biocidfärg inför kommande båtsäsong:

Ta del av skrovmålets rekommendationer om sanering av båtbottenfärg som du hittar på Transportstyrelsens hemsida. Rekommenderade metoder är slipning, torrskrapning samt gelbehandling med skrapa. Blästring med sand eller kolsyra skall bara utföras av yrkeskunnig person. För att saneringen skall kunna utföras på ett säkert sätt för både människa och miljö, behöver följande åtgärder vidtas: Marktäckande material under båten samt tätt väderskydd runt båten. Färgrester, skrap- och slipdamm, täckmaterial, skyddskläder och dammsugarpåsar som använts hanteras som farligt avfall. Samla ihop och lämna till kommunens återvinningscentral. Detta gäller både om arbetet inte kan färdigställas vid ett och samma tillfälle samt när arbetet är avslutat.

Dags att skrota båten?

Förr eller senare är det dags att skrota & återvinna båten. I Sverige sköts båtåtervinning av Båtretur http://båtretur.se

 

Texten i detta dokument är i stora drag hämtad från SBU´s hemsida under hösttips för ett miljöanpassat båtliv samt vårtips för ett miljöanpassat båtliv men justerad för att passa vår egen förening, RBF´s förutsättningar.

Fler artiklar

Upprustning av parkeringsplats

Upprustad korttidsparkering Under våren har parkeringen mellan brygga A och B rustats upp, platserna har gjorts något längre. Den kommer under sommaren att fungera som korttidsparkering - max 2 tim- för RBFs medlemmar. OBS! Viktigt att klubbens parkeringskort då finns...

Protokoll Årsmöte April 2024 Rönnängs Båtförening

ÅRSMÖTE RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING, Dagordning & Mötesprotokoll 2024-04-13, klockan 11:00. Klubbstugan, Stansvik 1. Årsmötets öppnande gjordes av Lars-Göran Jansson. 2. Val av ordförande för mötet. Lars-Göran Jansson. 3. Val av sekreterare för mötet. Rikard Sidorsson....

Dagordning Årsmöte April 2024 Rönnängs Båtförening

ÅRSMÖTE RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING, förslag Dagordning 2024-04-13, klockan 11:00. Klubbstugan, Stansvik 1. Årsmötets öppnande. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare för mötet. 4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare. 5. Fastställande av dagordning....

Avfallshantering Rönnängs Båtförening

Avfallshantering Rönnängs Båtförening Från och med 1 maj 2023 gäller nya regler som innebär att alla hamnar ska ha en avfallshanteringsplan som ska vara godkänd av kommunen senast 31 december 2023. Som stöd för arbetet har Svenska Båtunionen gått igenom regelverket...

Personligt avfall – allmän information

  Alla som nyttjar RBF´s hamn ombeds att ta hand om sitt avfall själv i möjligaste mån som gjorts tidigare (tack för det) då det medför stora kostnader för föreningen att ta hand om verksamhetsavfallet och som i sin tur drabbar medlemmarna med höjda avgifter....

Möten 2024

Möten för medlemmar under 2024 i RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING   Årsmöte  2024: lördag 13 april kl. 11.00 Höstmöte 2024: lördag 19 oktober kl. 11.00   Mötet är i klubbstugan i Stansvik, kom lite före så mötet kan startas på utsatt tid . OBS ! Dessa möten är...