Aktuellt

Protokoll Årsmöte 15 April 2023

Skrivet av Michael Thisted

25 april, 2023

ÅRSMÖTE  RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING

2023-04-15, klockan 11:00. Klubbstugan, Stansvik

 

 1. Årsmötets öppnande. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Sune Alexandersson valdes till ordförande för mötet.
 3. Rikard Sidorsson valdes till sekreterare för mötet.
 4. Gert Kjellberg & Axel Carlsson valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
 5. Föreslagen dagordning godkändes.
 6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. Medlemmarna hade tillgång till Årsbokslut och revisionsberättelse.
 7. Val av Styrelsemedlemmar: Sune Alexandersson (Ordförande) 2år, Lars-Göran Jansson (Vice Ordförande) 1år, Anna-Lena Karlsson (Kassör) 2år, Kjell Hermansson (Styrelseledamot) 1år, Thomas Kristensson (Styrelseledamot) 1år, Ingemar Andersson (Styrelseledamot) 2år, Robert Lorentzon (Styrelseledamot) 2år, Rikard Sidorsson (Sekreterare) 2år, Stefan Frank (Styrelseledamot) 1år.
 8. Hans Ivarsson valdes till Valberedningen 2 år.
 9. Mötet beslutade att Ordföranden Sune Alexandersson och Kassören Anna Lena Karlsson har fullmakt att kunna teckna föreningen var för sig gentemot banken.
 10. Förslag om gåva till Sjöräddningen om 2000 kr. Bifölls.
 11. Medlemmarna informerades om Arbetsdagar & höstmöte 2023, 1/4:e & 21/10:e klockan 09:00. Höstmöte 7/10:e klockan 11:00. Informationen om vårstädningen haltade då hemsidan låg nere. Om de som missade vårstädningen deltar vid höstens arbetsdag så regleras missade arbetsdagen och man slipper betala frånvaroavgiften på 200kr. Styrelsen skall även pröva att skicka SMS påminnelse om arbetsdagar via BAS-programmet SMS funktion så informationen når fler medlemmar.
 12. Medlemmarna informerades angående parkering mellan brygga A-B. Rönnängs vägförening förvaltar marken och båtföreningen vill nyttja den under tiden maj-september som parkering för medlemmarna. Båtföreningen får bekosta 50% av kostnaderna för att anlägga parkeringsytorna. Styrelsen informerade också om att man undersöker möjlighet att anlägga brygga/gångstråk mellan A & B brygga vid vattenlinjen. Styrelsen undersöker även om man kan söka bidrag för en sådan investering.
 13. Styrelsen informerade om spolplattas nyttjande, att uppstart av spolplattan sker mitten av juli och nedstängning sker sista november, Medlemmarna ombeds att kontakta samarbetspartners inte Stansvikstappen i fråga om spolplattans nyttjande. Styrelsen påtalade om frosten slår till måste spolplattan stängas tidigare än sista november. Informationsskyltar sätts upp om detta. Medlemmarna informerades även om att ett komplett filterbyte måste ske minst en gång om året vilket innebär en kostnad på ca 12 000kr dessutom tillkommer också provtagning 4-5000kr minst en gång om året då spolplattans nyttjande i fråga om antalet avspolningar kan passera den mängd filtren klarar av.
 14. Medlemmarna informerades angående mark i anslutning till A-brygga och att föreningen varit i kontakt med markägaren Tjörns kommun i fråga om att arrendera marken. Föreningen avser att förbättra tillgängligheten till hamnen och behöver därför rådighet över markytorna mellan de privatägda sjöbodarna. Styrelsen presenterade lite tankar om möjlighet att anlägga viloplats med bänkar/bord i anslutning till A-bryggan. Medlemmarna informerades att det är oklart var föreningens arrendeområdes gräns går och vad som är kommunalägd mark. En privat person (icke medlem) har ingett en anmälan om en utbyggnad som gjorts på kommunalmark 2009 i anslutning till det område som föreningen arrenderar. Detta ärende hanteras av kommunen och berörda sjöbodsägare.
 15. Inga motioner har inkommit till årsmötet.
 16. Underpunkten övriga frågor: Medlemmar frågade när nuvarande arrenden för föreningens område som arrenderas genom Tjörns hamnar upphör.
  Styrelsen informerade att det är år 2028 som nuvarande arrendeavtal löper ut. Föreningen är i kontakt med övriga båtföreningar inom kommunen och för samtal med markägaren Tjörns Hamnar AB för att tillse att avtal kan förlängas och att arrendeavgifter kan minskas.
  På frågan om möjlighet om SMS betalda parkeringar i sommar svarade styrelsen att detta inte bli möjligt då ytorna behöver nyttjas av medlemmarna istället. Frågan ställdes om hur det gick med dräneringen av uppställningsplatsen. Styrelsen informerade att dräneringsarbeten utförda genom en medlems försorg.På frågan hur det avlöper med möjlighet att anlägga ladd-stationer svarade styrelsen väntar på svar från kommunen då det är kommunen som äger marken där de planerade stationerna skall vara uppställda. Medlem frågade om intäkter från uppställningsplatsen och föreningen tar betalt för per m2 uppställningsyta av båtar vilket ger intäkter på ca 50-60 000kr årligen. Styrelsen informerade att det fortfarande är problem med att identifiera ägare till uppställda båtar och vagnar då många båtägare fortfarande inte tillser att kontaktuppgifter samt ägarinformation finns på uppställda båtar och båtvagnar. Ordförande informerade även att det saknas korrekta kontaktuppgifter till ca 10 båtägare vilka nyttjar båtplatser. Ordförande påtalade att det är viktigt att båtägare med korrekta kontaktuppgifter såsom mejladresser etc. kan läggas in i BAS.
 17. Mötet avslutades och föreningen bjöd på kaffe med dopp.

 

 

Sekreterare

 

Rikard Sidorsson

 

Justeringsman                                                                        Justeringsman

 

Gert Kjellberg                                                                         Axel Carlsson

Fler artiklar

Arbetsdagar 2024

Arbetsdagar under 2024 i RÖNNÄNGS BÅTFÖRENING   Arbetsdag Vår  2024: lördag 13 april kl. 09.00 Arbetsdag Höst 2024: lördag 19 oktober kl. 09.00 OBS! Årsmötet resp. Höstmötet är samordnade/inplanerade samma dag som arbetsdagen. Års/höst möten startar kl 11:00, i...

Underhåll – sjösättningsrampen

Väder och vind har med tiden spolat bort gruset längst ut på ”klacken” till sjösättningsrampen. Detta har inneburit en del problem för de som tagit upp båtarna. Nu är ”klacken” uppgrusad och rampen bli lättare att använda.

Rutiner för miljövänligt underhåll av båtar

Hej ! Tips och ideer för att underhålla sin båt på ett miljövänligt sätt finns på vår hemsida under menyn "Hamnar och Miljö" på vår hemsida.  Både för vår och höst... Läs och begrunda ! Mvh Styrelsen  

Viktigt meddelande angående användande av spolplattan!

OBS! Viktigt meddelande ang användande av spolplatta ! Vi har fått underkända prover på spolplattan som beror på att någon har använt kem eller båtrengöringsmedel som är absolut förbjudet då detta slår ut filtersystemet! Nu måste föreningen genomföra en sanering och...